Wartość projektów


Tablica unijna MZK

Projekt pn.: „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi
elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”,

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: III Transport
Działanie: III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski
Poddziałanie: III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski
Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Kwota ogółem: 26 586 819,80 zł
Kwota dofinansowania: 7 700 220,72 zł


Tablica unijna Gmina

Projekt pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”,

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: III Transport
Działanie: III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski
Poddziałanie: III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski
Beneficjent: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Kwota ogółem: 37 910 647,85 zł
Kwota dofinansowania: 24 809 276,40 zł