Aktualizacja 01.07.2020 r. | Aktualności: Bilety komunikacji miejskiej w aplikacji mobilnej zbiletem.pl

Ulgi

WYKAZ

pasażerów uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej wykonywanymi przez Miejski Zakład komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

(wyciąg z uchwały: LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 r. i uchwały  XIII/94/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2019 r. i na podstawie innych przepisów)

  1. Uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych na podstawie przepisów ustawowych są:

1.1. Posłowie i Senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej;

1.2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie – na podstawie ważnej książeczki inwalidy wojennego/wojskowego (z wpisem ZUS)/;

1.3 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz ich opiekunowie – na podstawie ważnej legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych;

1.4. Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczonym do I grupy inwalidztwa – na podstawie wskazania przez inwalidę.

 

  1. Uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych ustanowionych uchwałą są:

2.1. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności lub wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (oraz ich opiekunowie podróżujący z podopiecznym);- na podstawie legitymacji lub orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS

2.2. Niewidomi i ociemniali oraz ich przewodnicy – na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych;

2.3. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych lub klas integracyjnych oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (oraz wskazani opiekunowie podróżujący z podopiecznymi w dni powszednie od poniedziałku do piątku) – na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych o wzorach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2.4. Osoby zamieszkania na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki, które ukończyły 70 lat – na podstawie dowodu lub innego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, wiek i miejsce zamieszkania;

2.5. Dzieci przed ukończeniem 7 lat;

2.6. Dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego;

2.7. Pracownicy, emeryci i renciści MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. – na podstawie legitymacji wydanej przez MZK
w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.;

2.8. Podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji – na podstawie legitymacji służbowej;

2.9. Przedstawiciele organizatora publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim podczas wykonywania obowiązków służbowych – na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego;

2.10. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, którym nadano odznakę „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub będący krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż 22 litry krwi na podstawie legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia bądź zaświadczenia o oddaniu nie mniej niż 22 litrów krwi, wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, Punkt Pobrań nr 5112 w Tomaszowie Mazowieckim;

2.11. Honorowi Obywatele Tomaszowa Mazowieckiego – na podstawie uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;

2.12. Właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących
w samochodzie, w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu – na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego wystawionego na jednego z pasażerów;

2.13. Osoby, które ukończyły 75 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej;

2.14. mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na podstawie „Tomaszowskiej Karty Mieszkańca”, o której mowa w Uchwale Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”;

2.15. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie „Tomaszowskiej Karty Mieszkańca”;

2.16. Mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie „Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej”;

2.17. Pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej posiadający ważny danego dnia bilet Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na przejazd w relacji Łódź Fabryczna – Tomaszów Mazowiecki zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy: Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o., Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowskim Centrum Sportu Sp. z o.o. i Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

 

  1. Uprawnionymi do przejazdów ulgowych (ze zniżką 50%) na podstawie przepisów ustawowych są:

3.1. Studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;

3.2. Kombatanci i inne osoby uprawnione, określone w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

  1. Do korzystania z ulgowych przejazdów ustanowionych uchwałą uprawnieni są:

4.1. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

4.2. Emeryci i renciści – na podstawie legitymacji emeryta – rencisty wydanej przez właściwy organ emerytalno – rentowy i dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4.3. Osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały – na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu wymienionych świadczeń i dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4.4. Posiadacze Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ i dokumentu stwierdzającego tożsamość.