Bezpłatna komunikacja

      1 stycznia 2018 roku Tomaszów Mazowiecki dołączył do grona polskich miast z bezpłatną komunikacją miejską.
      Do darmowych przejazdów uprawnieni są mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego na postawie Karty Tomaszowianina, a także osoby zamieszkujące teren gminy wiejskiej Tomaszowa Mazowieckiego posiadający Tomaszowską Kartę Komunikacyjną. Bezpłatne przejazdy obowiązują w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki. Poruszając się po terenach gmin: Inowłódz, Wolbórz, Ujazd i Lubochnia nadal obowiązują opłaty za przejazdy.

      Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są osoby na podstawie zwolnień ustawowych, a ponadto m.in. :

 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (na podstawie legitymacji lub orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS) oraz podróżujący z nim opiekunowie;
 • niewidomi i ociemniali oraz ich przewodnicy (na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych);
 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na podstawie legi (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także przedszkoli, szkół i placówek specjalnych lub klas integracyjnych oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową (t na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych o wzorach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) oraz podróżujący z nim w dni powszednie opiekunowie;
 • osoby zamieszkałe na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki, które ukończyły 70 lat (na podstawie dowodu lub innego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, wiek i miejsce zamieszkania);
 • dzieci przed ukończeniem 7 lat (na podstawie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania);
 • dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych (na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego);
 • podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tomaszowie mazowiecki, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji na podstawie legitymacji służbowej;
 • Honorowi dawcy krwi (na podstawie legitymacji)
 • Honorowi Obywatele Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (na podstawie uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego);
 • właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące- w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu (na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego wystawionego na jednego z pasażerów);
 • osoby, które ukończyły 75 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej.

Pełen wykaz uprawnionych osób do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów określa:
Uchwała NR LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim