2018-10-01
Od 2 października (wtorek) br. autobusy MZK linii Nr 8, 9, 38 i 40 powracają na stałe trasy kursowania z przejazdem ulicą Modrzewskiego.
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą, zakres prowadzonych prac umożliwia jednak kursowanie autobusów. Od wtorku - 2 października - linie Nr 8, 9, 38 i 40 powrócą na stałe trasy kursowania. Obowiązywać będą rozkłady przystankowe.
2018-09-28
Ulica Modrzewskiego – kontynuacja prac remontowych – objazdy dla autobusów linii Nr 8, 9, 38 i 40
Trwa remont ulicy Modrzewskiego na odcinku od mostu na Pilicy do skrzyżowania z Robotniczą – pozostają trasy objazdowe dla linii Nr 8, 9, 38 i 40, nowy rozkład dla linii 8 i 9 także dla soboty i niedzieli.
2018-09-22
Europejski Dzień bez Samochodu
W sobotę, 22 września, obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Uchwała Nr XXVI/257/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia o publicznym transporcie zbiorowym ( t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1440, 1753, 1890, 1893), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 915), Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

 

            § 1.1 Ustala się ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowieckim w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz określa się sposób ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

            2. Wysokość cen urzędowych za usługi przewozowe realizowane publicznym transportem zbiorowym określa załącznik do niniejszej uchwały.

             § 2. Ceny i opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują także na międzygminnych liniach komunikacyjnych w zakresie i na zasadach określonych
w porozumieniach międzygminnych zawartych pomiędzy zainteresowanymi jednostkami samorządów terytorialnych.

             § 3. Na potrzeby publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie  Tomaszowa Mazowieckiego i ościennych gmin, z którymi Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki podpisała porozumienia międzygminne, ustala się następujące strefy:

1) Strefa miejska M – obejmująca swoim zasięgiem obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego w jego granicach administracyjnych oraz miejscowości: Dąbrowa
i Komorów,

2) Strefa podmiejska I – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Biała Góra, Borki, Cekanów, Ciebłowice, Ciebłowice Małe, Dąbrowa (miejscowość w gminie Lubochnia), Glinnik, Jeleń, Kolonia Zawada, Kwiatkówka, Luboszewy, Łagiewniki, Łazisko, Niebrów, Nowy Glinnik, Sangrodz, Sługocice, Smardzewice, Spała, Swolszewice Małe, Tobiasze, Wąwał, Wiaderno, Zaborów (Pierwszy i Drugi), Zawada,

3) Strefa podmiejska II – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Bielina, Brzustów, Chorzęcin, Dębniak, Dębsko, Godaszewice, Golesze Duże, Inowłódz, Jadwigów, Karolinów, Kolonia Dębniak, Kolonia Żywocin, Komorniki, Leonów, Luboszewy, Marianka, Młoszów, Niewiadów, Ojrzanów, Przesiadłów, Skrzynki, Swolszewice Duże, Świńsko, Tresta, Twarda, Ujazd, Wólka Krzykowska, Wygoda.

             § 4.1. Ustala się następujące rodzaje biletów za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki:

1) jednorazowe (normalne i ulgowe);

2) karnety 6 i 10 – przejazdowe (normalne i ulgowe);

3) imienne bilety okresowe dla osób fizycznych:

  a) ogólnodostępne sieciowe w granicach strefy M na: 15, 30 i 90 kolejnych dni (normalne,  ulgowe),

  b) ogólnodostępne w granicach strefy I i II na: 15, 30 kolejnych dni (trasowane, normalne, ulgowe),

  c) szkolne (trasowane, ulgowe) na 30 dni – ważne tylko w dni nauki szkolnej:

   - dla uczniów szkół podstawowych,

   - dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

4) bilety okresowe na okaziciela (normalne i ulgowe);

5) bilety specjalne zakupione u kierowcy (normalne i ulgowe).

            2. Przewóz osób może się odbywać wyłącznie na podstawie ważnych biletów emitowanych w formie:

1) papierowej;

2) elektronicznej tj. zakupionych przy użyciu telefonu komórkowego.

             § 5.1. Bilety okresowe uprawniają do wielokrotnych przejazdów na liniach, na jakie zostały zakupione, w okresie ich ważności określanym w momencie zakupu i występują jako:

1) bilety imienne – z których może korzystać wyłącznie osoba której dane osobowe widnieją na bilecie;

2) bilety na okaziciela – z których może korzystać każda osoba.

            2. Daty początku ważności biletów okresowych określa pasażer.

            3. Bilety okresowe są ważne przez taką kolejną ilość dni kalendarzowych, na jaką został zakupiony począwszy od daty początku ważności biletu oznaczonej na bilecie.

            4. Bilety okresowe nie podlegają zwrotowi w okresie ich ważności.

            5. Pasażer nie posiadający ważnego biletu okresowego, czy też uprawnienia do przejazdu bezpłatnego, po wejściu do pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie skasować bilet jednorazowy zakupiony w przedsprzedaży lub bilet nabyty u kierowcy.

             § 6.1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są osoby na podstawie zwolnień ustawowych, a ponadto:

1) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji na podstawie legitymacji lub orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS; ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

2) niewidomi i ociemniali oraz ich przewodnicy na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych;

3) dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych lub klas integracyjnych oraz dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością ruchową, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych o wzorach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty
 i wychowania;

4) osoby zameldowane na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki, które ukończyły 70 lat na podstawie dowodu lub innego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, wiek i miejsce zameldowania;

5) dzieci przed ukończeniem 4 lat;

6) dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego;

7) pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. oraz emeryci i renciści byłego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim, na podstawie odpowiedniej legitymacji wydanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim
Sp. z o.o.;

8) podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji na podstawie legitymacji służbowej;

9) opiekunowie osób, wymienionych w ust. 1 pkt. 2, podróżujący z podopiecznym, a w przypadku podopiecznych uczęszczających do ośrodków rehabilitacyjnych lub na warsztaty terapii zajęciowej  na podstawie wskazania;

10) opiekunowie osób, wymienionych w ust. 1 pkt. 3, podróżujący z podopiecznym oraz w dni powszednie od poniedziałku do piątku na podstawie wskazania;

11) przedstawiciele organizatora publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim podczas wykonywania obowiązków służbowych na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego;

12) mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, którym nadano odznakę „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub będący krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż 22 litry krwi na podstawie legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia bądź zaświadczenia o oddaniu nie mniej niż 22 litrów krwi, wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa
 i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Mazowieckim; ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

13) Honorowi Obywatele Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie legitymacji wydanej przez właściwy organ;

14) właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia  Bez Samochodu na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego wystawionego na jednego z pasażerów;

15) osoby, które ukończyły 75 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej,

16) mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego w granicach administracyjnych miasta, w czasie niedziel i świąt, na podstawie Karty Tomaszowianina, z zastrzeżeniem ust. 2.

            3. Do czasu wprowadzenia Karty Tomaszowianina uprawnienie do bezpłatnych przejazdów o których mowa w ust. 2 pkt. 16, stwierdza się na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz zamieszkanie na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

             § 7. 1. Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnione są osoby na podstawie ulg ustawowych, a ponadto:

1) dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczająca do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

2) emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta – rencisty wydanej przez właściwy organ emerytalno – rentowy;

3) osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności
i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały na podstawie decyzji administracyjnej
o przyznaniu wymienionych świadczeń;

4) dzieci powyżej 4 lat do wieku szkolnego;

5) posiadacze Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 5 pasażer powinien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość.

            § 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do wprowadzania innych niż określone w § 6 i § 7 zwolnień lub ulg w opłatach za usługi przewozowe, w incydentalnych przypadkach, na czas organizowanych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego akcji lub uroczystości.

             § 9. Kontroli biletów dokonuje kierujący pojazdem lub osoby upoważnione imiennie przez Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim
Sp. z o.o., legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

             § 10. 1. W razie stwierdzenia przez kontrolera, o którym mowa w § 8, zaistnienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:

1) brak biletu lub posiadanie biletu nieważnego za przejazd osoby;

2) brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;

3) brak wypisania biletu okresowego imiennego;

4) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny;

- pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w   ust. 3, oraz w sytuacji określonej w pkt 1 i 2 opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednoprzejazdowego, o którym mowa w pkt I.1 załącznika do uchwały.

            2. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1, podlega zapłacie w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

            3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wysokość opłaty dodatkowej wynosi:

1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 – 120,00 zł;

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 – 100,00 zł;

3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 – 50,00 zł;

4) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 – 200,00 zł.

            4. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 obniża się o 50% w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

             § 11. 1. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał biletu okresowego, a okaże
w ciągu 3 dni kontrolującemu ważny bilet okresowy z datą ważności sprzed dnia kontroli
i zakupiony przed kontrolą, nie uiszcza opłaty dodatkowej.

            2. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu upoważniającego do ulgi (lub bezpłatnego przejazdu) i okaże kontrolującemu w ciągu 3 dni dokument upoważniający do ulgi, nie uiszcza opłaty dodatkowej.

             § 12. Traci moc uchwała Nr XI/102/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 205, poz. 2103).

             § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

              § 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

 

                                                                       Załącznik do Uchwały Nr XXVI/257/2016

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 31 marca 2016 r.

 

Rodzaje i ceny biletów komunikacji publicznego transportu zbiorowego

I. Cennik biletów jednorazowych

L.p.

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Jednorazowy za przejazd tylko w granicach strefy opłat miejskiej

(strefa M) na liniach dziennych

2,40 zł

1,40 zł

2.

Jednorazowy ulgowy ustawowy za przejazd tylko w granicach strefy opłat miejskiej (strefa M) na liniach dziennych

x

 

1,20 zł

3.

Jednorazowy na liniach nocnych

3,40 zł

x

4.

Jednorazowy za przejazd dwóch stref opłat tj.: strefy M i strefy I

lub strefy I i II

3,40 zł

2,30 zł

5.

Jednorazowy ulgowy ustawowy  za przejazd dwóch stref opłat tj. strefy M i strefy I lub strefy I i II

x

1,70 zł

6.

Jednorazowy za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II

3,80 zł

2,90 zł

7.

Jednorazowy ulgowy ustawowy za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II

x

1,90 zł

8.

Karnet 6 – przejazdowy na terenie strefy opłat M

12,00 zł

7,00 zł

9.

Karnet 10 – przejazdowy na terenie strefy opłat M

19,20 zł

11,20 zł

 

II. Cennik biletów zakupionych u kierowcy w autobusie

 

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Jednorazowy specjalny za przejazd tylko w granicach strefy opłat miejskiej (strefa M) na liniach dziennych

3,00 zł

2,00 zł

2.

Jednorazowy specjalny, ulgowy ustawowy za przejazd tylko w granicach strefy opłat miejskiej (strefa M) na liniach dziennych

x

1,50 zł

3.

Jednorazowy specjalny  na liniach nocnych

5,00 zł

x

4.

Jednorazowy specjalny za przejazd dwóch stref opłat tj.: strefy M i strefy I lub strefy I i II

3,50 zł

2,50 zł

5.

Jednorazowy specjalny, ulgowy ustawowy  za przejazd dwóch stref opłat tj. strefy M i strefy I lub strefy I i II

x

1,75

6.

Jednorazowy specjalny za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II

4,00 zł

3,00 zł

7.

Jednorazowy specjalny, ulgowy ustawowy za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II

x

2,00 zł


 

III. Cennik biletów okresowych

L.p.

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych
15 dni

50,00 zł

31,00 zł

2.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych
30 dni

79,00 zł

45,00 zł

3.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych
90 dni

192,00 zł

108,00 zł

4.

Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 15 dni

72,00 zł

43,00 zł

5.

Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni

120,00 zł

73,00 zł

6.

Imienny dla drugiej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni

130,00 zł

80,00 zł

7.

Imienny szkolny, trasowany dla uczniów szkół podstawowych
30 dniowy

x

30,00 zł

8.

Imienny szkolny, trasowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych 30 dniowy

x

55,00 zł

9.

Na okaziciela sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 30 dni

90,00 zł

56,00 zł

Podane ceny zawierają należny podatek od towarów i usług.

 

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/informacje/przepisy-i-regulaminy/uchwala-nr-xxvi-257-2016-rady-miejskiej-tomaszowa-mazowieckiego-z-dnia-31-marca-2016-r/