2018-07-12
Korekta rozkładu wakacyjnego
Od dnia 18 lipca br. zmiany w rozkładzie jazdy dla linii Nr 1, 4, 6, 7 i 9.
2018-06-26
Kursowanie autobusów MZK podczas wakacji szkolnych.
Od dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) w związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacji szkolnych
2018-06-21
Komunikacja miejska w Dni Tomaszowa Mazowieckiego 2018
zmiany nie dotyczą autobusów MZK za wyjątkiem ograniczeń na czas sobotniej Parady

Na skróty:

Rozkład Jazdy MZK Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.

Cennik biletów

CallPay logo

kup bilet zbiletem.pl

Kontrola biletów w autobusach MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Podmiotem upoważnionym do kontroli biletów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest firma:

„PHU Batex”,
00-646 Warszawa 10,
skr. pocztowa Nr 01
Telefon do kontaktu: 789 206 360 (poniedziałek – piątek od 15.00 do 17.00)

Odwołania oraz wpłaty za przejazdy bez biletów przyjmowane są przez firmę „Batex” w każdy poniedziałek w godzinach od 12.30 do 16.00 w biurze oddziału w Tomaszowie Mazowieckim,  ul. Warszawska 109/111 (siedziba Spółki MZK - kasa biletowa)
Wpłat za przejazdy bez ważnego biletu można również dokonywać przelewem na konto:

PHU Batex,
mBank: 47 1140 2004 0000 3202 7651 4021

Uwaga: przy wpłatach należy każdorazowo powołać się na NUMER WEZWANIA!

wzór leg kontrolera biletów
___________________________________________________________________

 

Na podstawie:

- Uchwały Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 r.,


oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 ( dz. U z 2005r. Nr 14, poz. 117) w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych od 01.06.2016 r. obowiązuje:

 

OPŁATA DODATKOWA:

1. Za jazdę bez ważnego (biletu) dokumentu przewozu wynosi:

150 zł

opłata dodatkowa w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty określonej w punkcie 1 wynosi: 75,00 zł. Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia także opłaty za podróż w wartości równej cenie biletu jednorazowego.


2.Za jazdę bez ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego wynosi:

126,00 zł

opłata dodatkowa w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty określonej w punkcie 2 wynosi: 63,00 zł


3. Za brak wypisania biletu okresowego imiennego wynosi:

63,00zł

4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny wynosi:

415,00 zł


Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu upoważniającego do ulgi (lub bezpłatnego przejazdu) i okaże kontrolującemu w ciągu 3 dni dokument upoważniający do ulgi nie uiszcza opłaty dodatkowej w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 12 zł. 

 Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał biletu okresowego, a okaże w ciągu 3 dni kontrolującemu ważny bilet okresowy z datą ważności sprzed dnia kontroli i zakupiony przed kontrolą, nie uiszcza opłaty dodatkowej w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 12 zł..

 

Zasady przeprowadzania kontroli biletów i nakładania opłat dodatkowych za brak ważnego biletu określają następujące akty prawne:

  • ustawa Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1173 z póżn. zm.),
  • Przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki (Uchwała Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XXVI/256/2016  z dnia 31 marca 2016 r.),
  • Przepisy taryfowe lokalnego transportu zbiorowego - uchwała Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim,
  • Przepisy wewnętrzne MZK w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Do wykonywania czynności kontrolnych upoważnieni są kontrolerzy na podstawie ważnego identyfikatora oraz kierowcy obsługujący autobus na linii.

Copyright © 2018 MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mzktomaszow.pl/informacje/kontrola-biletow/kontrola-biletow-w-autobusach-mzk/